Обява по 3-РД - 655/05.08.2022 г.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед 3-РД - 655/05.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 39 /тридесет и девет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

За гарнизон ПЛОВДИВ: За гарнизон СОФИЯ:

В. Ф. 52630-Пловдив-8 длъжности; В.Ф. 56130-Банкя-15 длъжности

В. Ф. 48650- Пловдив-13 длъжности;

В. Ф. 56100- Пловдив-2 длъжности;

В. Ф. 54120- Пловдив-1 длъжност.

Срок за подаване на документите-09.09.2022г.

Конкурсът за СКСО ще се проведе в периода от 28.09.2022г до 30.09. 2022г. и включва:

-Извършване на оценка на психологическата пригодност на кандидата;

-Изпит по физическа подготовка;

-Тест за проверка на общата култура;

-Събеседване.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

За информация:

- Офис за военен отчет гр. Бяла. пл. „Екзарх Йосиф I” №3. Тел:0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva-sks-12.08.22.pdf

 

02.09.2022 11:55