Обява

 

Със Заповед № РД-11-355/26.08.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.09.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

 1. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:
 1. Терен с площ от 13,00 кв. м., представляващ част Поземлен имот 07603.501.3015, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 15,00 (петнадесет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 2. Терен с площ 13,00 кв.м,  представляващ част от поземлен имот 07603.501.3016, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. Хаджи Димитър, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 15,00 (петнадесет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 3. Терен с площ от 60,00 кв.м, представляващ част от Поземлен имот 07603.502.753, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 4,00 (четири лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 4. Помещение със светла площ 34.00 кв. м., представляващо част от сграда с идентификатор 07603.502.140.3, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Г. С. Раковски“ №8, за лекарски кабинет, начална наемна цена: 2,00 (два лева и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 1. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1.Терен с площ от 1.00 кв.м., с местонахождение гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ (пред общински търговски обект), представляващ част от Поземлен имот 07603.501.3005, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, за монтиране на кафе-автомат, начална тръжна наемна цена: 50,00 (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

III. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

 1. Помещение – стая №303 със светла площ от 25.00 кв. м, представляващо част от трети етаж от триетажна административна сграда с идентификатор 07603.501.577.1 област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „Екзарх Йосиф I” № 3, за лекарски кабинет, начална тръжна наемна цена: 1,50 (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 2. Помещение – стая №109 и 110 със обща светла площ от 18.00 кв. м, представляващо част от първи етаж от триетажна административна сграда с идентификатор 07603.501.577.1 област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „Екзарх Йосиф I” № 3, за търговски дейност и услуги, начална тръжна наемна цена: 3,00 (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 3. Помещения (магазин) с обща светла площ от 91,08 кв.м., състоящи се от търговска зала със светла площ 45,65 кв. м., склад №1 със светла площ 8,13 кв. м., склад №2 със светла площ 34,80 кв. м. и сервизно помещение със светла площ 2,50 кв. м. находящи се на партерен етаж на четириетажна масивна сграда с идентификатор 38529.501.198.1, построена в поземлен имот 38529.501.198, област Русе, община Бяла, с. Копривец, п.к. 7120, ул. ХАН КУБРАТ № 2, за обект за търговска дейност и услуги, начална тръжна наемна цена: 1,50 (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 4. Терен с площ 20,00 кв.м., представляващ част от поземлен имот 57368.501.780, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, ул. „ХРИСТО ТЕРЗИЕВ“ № 23-а, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00лв. (двеста лева и нула стотинки).
 5. Поземлен имот 07603.502.430, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. МАНУШ ВОЙВОДА № 10, начална тръжна наемна цена: 0,30 лв. (нула лева и тридесет стотинки) на кв. м. на година без ДДС, депозит: 200,00лв. (двеста лева и нула стотинки).
 6. Поземлен имот 07603.502.544, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЧАВДАР ВОЙВОДА № 11, начална тръжна наемна цена: 0,30 лв. (нула лева и тридесет стотинки) на кв. м. на година без ДДС, депозит: 200,00лв. (двеста лева и нула стотинки).
 1. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
 1. Поземлен имот 07603.501.328, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. СЛИВНИЦА № 8, начална тръжна продажна цена на имота: 1569,00 лв. (хиляда петстотин шестдесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 470,70 лв. (четиристотин и седемдесет лева и седемдесет стотинки).
 2. Поземлен имот 57368.126.121, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, п.к. 7131, ул. ...'//Неизвестна, м. КАНАРАТА, начална тръжна продажна цена на имота: 17 382,00 лв. (седемнадесет хиляди триста осемдесет и два лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 5214,60 лв. (пет хиляди двеста и четиринадесет лева и шестдесет стотинки).
 3. Поземлен имот 05133.105.3, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, м. АШМАЛЪКА, начална тръжна продажна цена на имота: 47 533,00 лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин тридесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 14 259,90 лв. (четиринадесет хиляди двеста петдесет и девет лева и деветдесет стотинки).
 4. Поземлен имот 07603.502.497, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЧАВДАР ВОЙВОДА, начална тръжна продажна цена на имота: 194 699,00 лева (сто деветдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 58 409,70 лв. (петдесет и осем хиляди четиристотин и девет лева и седемдесет стотинки).
 1. Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост, както следва:
 1. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 2 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 24 823,00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7 446,90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);
 2. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 3 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов“. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 24 823,00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7 446,90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);
 3. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 4 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 24 823,00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7 446,90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);
 4. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 5 със застроена площ от 150,00 (сто и петдесет цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 37 234,00 лв. (тридесет и седем хиляди двеста тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 11 170,20 лв. (единадесет хиляди сто и седемдесет лева и двадесет стотинки).

VI. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

VII.  До участие в търга по т. І, т. II, т. III, т. IV и т.V за продажба и отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

VIII. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  14.09.2022 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ……. [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

 

 

 

26.08.2022 15:35