Съобщение

 

 

Съобщение на Община Бяла

 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., изм. и доп. ... ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Производство на PVC топки и др. PVC изделия за спорт и развлечения с местоположение ПИ № 07603.502.586 по КК и КР на гр. Бяла, област Русе, с възложител “ДЖОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 11.08.2022 г. до 25.08.2022 г. в:

  1. Сградата на Община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, етаж 2, стая 205 от 08:00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа;

За контакти, изразяване на становища от заинтересовани лица:

Даниела Пашкунова – Началник отдел Общинска Собственост, община Бяла, тел. 0884484543.

В периода от 11.08.2022 г. до 25.08.2022 г. информацията ще бъде достъпна и на интернет страницата на Община Бяла.