Обява - Обява-преброяване безстопанствени кучета

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА

 

В изпълнение на Глава втора. Раздел I. ,,Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. ,,Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета” от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието, Община Бяла набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.
       Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Преброяването ще се извърши в периода септември-ноември 2022 г.
 

Необходими документи:

1. Заявление за участие в свободен текст.

2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 13.09.2022 г.

Начин на подаване на документите:

1. В деловодството на Община Бяла.

2. На официалната електронна поща на Община Бяла: byala.rs@byala.bg

.

За допълнителна информация може да се обърнете към Петър Захариев, младши експерт в отдел „Общинска собственост“ в Община Бяла, тел.: 0817 7-20-20.

 

 

 

03.08.2022 14:56