Обява

О Б Я В А 

за вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски

 

1. Със заповед 3РД – 847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 265 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

-в гарнизон София-18бр.;

-в гарнизон Стара Загора-45 бр.;

-в гарнизон Ямбол-35 бр.;

-във в.ф. 52740-Хасково-20бр.;

-във в.ф.34750-Карлово-102 бр.;

-в гарнизон Плевен-30бр.;

-във в.ф.54060-Шумен-5бр.;

-във в.ф. 42600-Мусачево-10бр.

         2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; - да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да са психологично пригодни, -кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

 

3. Кандидатите подават документи по постоянен адрес на местоживеене до 26.08.2022г. Конкурсът ще се проведе в периода от 08.12.2022 г. до 21.12.2022 г. по места, като включва, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите.

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

 

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

Линк: http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqwa-sv.pdf


 

 

04.07.2022 15:35