Прессъобщение

На 07.01.2022 г. под вх. № Р-30 от 07.01.2022 г. Община Бяла кандидатства с проектно предложение за финансиране: „Преустройство на съществуваща сграда – ДГ „Първи юни“ в Център за социални услуги“, местонахождение: УПИ/V-491, кв. 48, с идентификатор 07603.501.491, град Бяла п. к. 7100, ул. „Иван Вазов“ № 23, съгласно Акт № 3485 за публична общинска собственост от 20.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията – град Бяла към Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 4495 от 22.11.2018 г., акт № 116, том 12, дело 2329 в ежегодната кампания на Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България“ 2022 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.