Прессъобщение

 

На 27 юни 2022 г., в заседателната зала на административната сграда на Комуна Градинари (Румъния) се проведе заключителна пресконференция по проект: „СоБи - Подобряване на координацията и Социалните политики между Община Бяла и Комуна Градинари за ефективен трансграничен регион“ (SoBy - Improved coordination and  social policies between Municipality of Byala and commune Gradinari for effective cross-border region) /Проекта/, с проектен код 16.5.2.015 и с e-MS код: ROBG-278, с участници от двете общини-партньори – Община Бяла (България) и Комуна Градинари (Румъния). Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния–България 2014-2020 г. по Приоритетна ос: 5 „Ефикасен район“, Специфична цел: 5.1 „Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефикасност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“ и от държавните бюджети на Република България и Република Румъния. 

Събитието бе организирано от Комуна Градинари - партньор на Община Бяла. На събитието присъстваха г-н Димитър Славов - Кмет на Община Бяла, г-н Щефан Патрика - Вр.И.Д. Кмет на Комуна Градинари, членовете на екипите за управление на проекта на Община Бяла и Комуна Градинари, служители от администрациите на двете общини и възрастни хора в пенсионна възраст, живущи на територията на Комуна Градинари.

На презентацията се обсъдиха продължителността на проекта /от 02.02.2019 г. – 01.07.2022 г./, бюджетът на проекта /1 081 938.54 евро/ и постигнатата обща цел на проекта /подобрена е координацията между Община Бяла и Комуна Градинари в усилията им за подобряване на тяхната ефективност в областта на социалните услуги и по-специално на услугите, предоставяни на възрастни хора в трансграничния регион/. Обсъдиха се и реализараните специфични цели на проекта, а именно: разработена е съвместна стратегия, адресираща социалните нужди на възрастните хора в трансграничния регион на Община Бяла и Комуна Градинари; създадена е Система за активно и директно подпомагане на живота на възрастните хора, живеещи в Комуна Градинари / GraDAL/; създадена е Система за обмен на информация между социалните отдели на Община Бяла и Комуна Градинари; в Комуна Градинари е създаден отдел „Социални грижи“; организирани са съвместни социални мероприятия за възрастни хора в Община Бяла на 11-ти и 12-ти май 2022 г. и в Комуна Градинари – на 14-ти и 15-ти юни 2022 г.; създаден е Дом за възрастни хора в Община Бяла.