Обява

 

О Б Я В А

 

за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс и за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина

 

1. Със заповед № РД-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 7 войнишки длъжности за приемане на военна служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО) и 120 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили.

2. Кандидатите за за приемане  трябва да отговарят на следните изисквания: 

-да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; 

-да притежават образование, съответстващо на длъжността;

-да не са навършили  пределна възраст за служба в доброволния резерв и да не им остават по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв; 

- годни са за военна служба; 

- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; 

-да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в МО, структурите на пряко подчинение на на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация;

 - са психологично пригодни;

 

3. До 29.07.2022 г., кандидатите за длъжностите да подадат заявление до началника на ЦВО за кандидатстване в доброволния резерв и до командира на Военноморските сили, чрез структурите на ЦВО-за длъжностите във военните формирования от Военноморските сили.


 

За контакт и информация за конкурса: 

- Офис за военен отчет-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I ” № 3, тел.:0889756330

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg


 

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz-360_konkurs_dob_rezerv.pdf

 

 

08.04.2022 15:35