ОБЯВА

ОБЯВА

Със Заповед № РД11-148/21.04.2022 г., Кмета на Община Бяла публичен търг с тайно наддаване на 16.05.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот 07603.501.2719, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ДУНАВ № 25, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 363 кв. м, квартал 149, парцел XX, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.501.3137; 07603.501.2720; 07603.902.419 и 07603.501.2718, съгласно скица № 15-1195802-03.11.2021 г. на СГКК – гр. Русе. За имота е съставен АЧОС № 4558/15.11.2021 г., начална продажна цена на имота: 2 788,00 лв. /две хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 836,40 лв. (осемстотин тридесет и шест лева и четиридесет стотинки).

2. Поземлен имот 07603.909.34, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 190 кв. м, стар номер 909034, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.909.33 и 07603.909.73, съгласно скица № 15-1059293-29.09.2021 г. на СГКК – гр. Русе. За имота е съставен АЧОС №4536/20.10.2021 г., начална продажна цена на имота: 752,00 лв. /седемстотин петдесет и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 225,60 лв. (двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки).

3. Поземлен имот 07603.909.32, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 391 кв. м, стар номер 909032, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.909.73, 07603.909.33 и 07603.909.66, съгласно скица № 15-1059295-29.09.2021 г. на СГКК – гр. Русе. За имота е съставен АЧОС №4537/20.10.2021 г., начална продажна цена на имота: 1550,00 лв. /хиляда петстотин и петдесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 465,00 лв. (четиристотин шестдесет и пет лева и нула стотинки).

4. Поземлен имот 07603.909.46, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 909 кв. м, стар номер 909046, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.149.905; 07603.909.61; 07603.909.47; 07603.909.45, съгласно АЧОС №3522/09.01.2019 г. и скица № 15-939543-17.12.2018 г., начална продажна цена на имота: 3599,00 лв. /три хиляди петстотин деветдесет и девет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 1079,70 лв. (хиляда седемдесет и девет лева и седемдесет стотинки).

5. Поземлен имот 07603.501.2822 по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, п.к. 7100, бул. ОКРЪЖЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 736 кв. м, стар номер 2691, квартал 164, парцел VIII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.501.3020; 07603.501.2689; 07603.501.2823; 07603.501.3023, съгласно АЧОС № 3464/19.07.2018 г. и скица № 15-253395-24.04.2018 г., начална продажна цена на имота: 5652,00 лв. /пет хиляди шестстотин петдесет и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 1695,60 лв. (хиляда шестстотин деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 13.05.2022 г., при следните условия:

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,област Русе

 

 

 

26.05.2022 10:25