ОБЯВА

 

 

Със Заповед № РД-11-147/21.04.2022г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 13.05.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф І“№ 1, относно:

І. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от сграда Автогара с идентификатор 07603.501.1716.1 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с местонахождение гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Георги Бенковски“ №25, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.1716, съгласно АЧОС №3537/2019г., Скица №15-23971/15.01.2019г., за поставяне на кафе-автомат, при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от сграда Автогара с идентификатор 07603.501.1716.1 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с местонахождение гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Георги Бенковски“ №25, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.1716, съгласно АЧОС №3537/2019г. Скица №15-23971/15.01.2019г. за поставяне на автомат за вода и пакетирани хранителни изделия, при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

II. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1. Терен с площ 1 кв.м, представляващ част от поземлен имот 23916.501.629, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За административна сграда, комплекс, площ 5237 кв. м, квартал 81, парцел VI, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-39/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-1274760-24.11.2021 г., при граници на имота: 23916.501.773; 23916.501.716; 23916.501.628; 23916.501.761 и граници на терен с площ 1 кв. м.: от две страни сграда 23916.501.629.1 и от две страни терен на имота, за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

III. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Терен с площ от 20 кв.м, представляващ част от Поземлен имот 07603.501.2341, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 239 кв. м, стар номер 2341, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-1274757-24.11.2021 г. ,при граници на имота: 07603.501.3005; 07603.501.3161 и граници на терен с площ 20 кв. м.: от четири страни терен на имота, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Терен с площ 24,00 кв. м, представляващ част поземлен имот 07603.501.2934, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 933 кв. м, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници на имота: 07603.501.953; 07603.501.3026; 07603.501.3016; 07603.501.2813; 07603.501.3219 и граници на терен с площ 24 кв. м.: от три страни терен на 07603.501.2934 и 07603.501.3016, съгласно скица №15-1274755-24.11.2021 г. за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 6,00 лв. (шест лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3. Помещение със светла площ от 27,34 кв. м, представляващо част от първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 57368.501.586.1 област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 2, застроена площ 131 кв. м, построена в поземлен имот 57368.501.586, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за здравеопазване, площ 733 кв. м, стар номер 586, квартал 85,парцел I,Заповед за одобрение на КККР №РД-18-44/15.06.2021 г. на ИД НА АГКК, при граници на помещението: изток – коридор; запад – терен на имота; север – лекарски кабинет; юг – терен на имота, съгласно АПОС №177/1999 г., скица №15-1274767-24.11.2021 г. и схема за разпределение на помещенията, за стоматологичен кабинет, при начална наемна цена – 2,00 лв. (два лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

4. Помещение със светла площ от 30,00 кв. м, представляващо част от партерен етаж от масивна сграда с идентификатор 57368.501.586.1, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 2, застроена площ 131 кв. м, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-44/15.06.2021 г. на ИД НА АГКК, построена в поземлен имот с идентификатор 57368.501.586, при граници на помещението: север – терен на имота; изток – чакалня; юг – коридор; запад – терен на имота, съгласно АПОС №177/1999г., скица №15-1274767-24.11.2021 г. и схема за разпределение на помещенията, за лекарски кабинет, , при начална наемна цена – 2,00 лв. (два лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

IV. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Терен с площ от 20.00 кв.м, представляващ част поземлен имот 57368.501.780, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, ул. ХРИСТО ТЕРЗИЕВ № 23-а, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 1185 кв. м, стар номер 780, квартал 67, парцел IV, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК (УПИ IV-780,кв.67, по регулационния план на с. Полско Косово), съгласно Скица №15-1275069-24.11.2021 г., АЧОС №1080/07.03.2006 г., при граници на имота: 57368.501.945; 57368.501.779; 57368.501.1030, при граници на терен с площ 20 кв. м.: от четири страни терен на имота, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Помещение (магазин), със светла площ от 76,50 кв. м., и терен с площ 51,30 кв. м. представляващи част от поземлен имот 07603.502.82, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 10, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 975 кв. м, стар номер 82, квартал 34, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно АЧОС №547/08.04.2004 г. и скица №15-1146245/08.12.2020г. за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3. Помещение – стая №107 със светла площ от 21.00 кв. м, представляващо част от първи етаж от триетажна административна сграда с идентификатор 07603.501.577.1 област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „Екзарх Йосиф I” № 3, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 3, застроена площ 317 кв. м,
Заповед за одобрение на КККР №РД-18-130/27.12.2016 г. на ИД НА АГКК, посторена в ПИ 07603.501.577, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 3, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1078 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИД НА АГКК, при граници на стая 107: изток – стая №306; запад – стълбищна клетка; север – ПИ 07603.501.578; юг – коридор, съгласно АЧОС №3351/11.08.2017г. и скица 15-367800-01.08.2017 г. и схема за разпределение на помещенията, за офис дейност, при начална наемна цена – 2,00 лв. (два лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

4. Помещение със светла площ от 26.00 кв. м, представляващо част от сграда с идентификатор 05743.501.809.1, област Русе, община Бяла, с. Босилковци, вид собств. Общинска-частна, функц. предн. Постройка на допълващото застрояване, брой етажи 1, застроена площ 59 кв. м, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-37/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, построена в поземлен имот с идентификатор 05743.501.809, при граници на помещението: север – павилион; изток – склад; юг – площад; запад – ул. „Цар Освободител“, съгласно скица № 15-1274762-24.11.2021 г., за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

5. Помещение с площ от 16,53 кв. м., представляващо част от сграда с идентификатор 07603.501.1716.2, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Георги Бенковски“ № 25, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Сграда на транспорта, брой етажи 1, застроена площ 169 кв. м, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-130/27.12.2016 г. на ИД НА АГКК, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.1716, при граници на помещението: изток – помещения на автогара; запад – терен на имота; север – чакалня; юг – помещения на автогара, съгласно АЧОС №18 от 22.01.1996 г., скица №15-1274773-24.11.2021 г., за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

6. Магазин с площ от 42.00 кв.м, представляващ част от сграда 07603.501.2362.2, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, вид собств. Общинска, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ 60 кв. м, при граници: север- ул. „Васил Левски“; изток- Поземлен имот 07603.501.2724; юг- Поземлен имот 07603.501.2724; запад- Поземлен имот 07603.501.2724, съгласно АЧОС №7/1995г. и Скица №15-939353-17.12.2018г. и Скица №406/25.11.2015г., за обект за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

V. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

VI. До участие в търга по т. І, т. II, и т. III за отдаване под наем на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

VII. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 12.05.2022г. при следните условия:

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за административни услуги на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за административни услуги на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2022 14:30