Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план — Изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) между УПИ IV-39 и УПИ V-832 в кв.201 и Изменение на плана за улична регулация (ИПУР), с.Копривец, обявен с Обявление No 10-11-5008/04.04.2022 г. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА, област Русе.