Съобщение

 

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква „б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите. 

 

Изтегли тук