Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)