Информация

за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, утвърдена с ПМС № 59/07.03.2003 год., изм. и доп. ДВ  3/2011, посл. изм. и доп. ДВ 31/2019 г.

 

Изтегли тук