Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД11-84/17.03.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.04.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот 07603.907.227, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРУШОВЕЦ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 2323 кв. м, стар номер 907227, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.907.226; 07603.907.185; 07603.907.184; 07603.907.181; 07603.907.180; 07603.907.179; 07603.907.178; 07603.907.177 съгласно АЧОС №3375/26.09.2017г. и скица № 15-19692-11.01.2022г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 2 522,00 лв. /две хиляди петстотин двадесет и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 756,60 лв. (седемстотин петдесет и шест лева и шестдесет стотинки).

2. Поземлен имот 07603.907.94, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, , м. КРУШОВЕЦ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 889 кв. м, стар номер 907094, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.907.325; 07603.907.95; 07603.907.96; 07603.907.326; 07603.907.93, съгласно АЧОС №3354 от 22.08.2017г. и скица № 15-19689-11.01.2022г. на СГКК – гр. Русе,   начална продажна цена на имота: 988,00 лв. /деветстотин осемдесет и осем лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 296,40 лв. двеста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки).

3. Поземлен имот 07603.907.205, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРУШОВЕЦ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 1269 кв. м, стар номер 907205, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.274.505; 07603.907.340; 07603.907.206; 07603.907.325, 07603.907.315, 07603.907.250, съгласно АЧОС №3422/18.01.2018г. и скица № 15-19690-11.01.2022г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 1394,00 лв. /хиляда триста деветдесет и четири лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 418,20 лв. (четерестотин и осемнадесет лева и двадесет стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  04.04.2022 г., при следните условия:  

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,област Русе

 

 

17.03.2022 15:55