З А П О В Е Д № РД11-76 гр.Бяла, 10 март 2022

 

З А П О В Е Д

 

№ РД11-76

гр.Бяла, 10 март 2022 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация във връзка с осъществяване на контрол и разпределяне на средствата постъпили по набирателна сметка за подпомагане на изпадналите в кризисна ситуация украински граждани потърсили убежище на територията на Община Бяла

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1.Сформирам Обществен съвет в състав:

 

 Мариан Петров Антонов – Председател на Общински съвет Бяла;

 Евгени Димов – Заместник-кмет на Община Бяла;

 Милена Пачелиева – Секретар на Община Бяла;

 Марияна Тънмазова – Главен счетоводител в Община Бяла; 

 Марияна Джикова – Помощник нотариус;

 Димитър Димитров – Прокурист на МБАЛ „Юлия Вревска“ ЕООД - гр.Бяла;

 Виктория Жосан – Треньор Хандбален клуб Бяла;

2.Общественият съвет да извършва контрол и разпределяне на постъпилите средства по банковата сметка  на Община Бяла с 

IBAN: BG35STSA93008441048100

BIC: STSABGSF

КОД ВИД ПЛАЩАНЕ 445100

Банка „БАНКА ДСК” ЕАД – клон Бяла. 

Да бъде спазена волята на дарителите. В случаите на липса на такава средствата да се разпределят на принцип определен от Обществения съвет.

3.За работата си Обществения съвет да изготвя протоколи с вписани предложения до Кмета на Общината за разпределение на средствата.

4.Възлагам на Обществения съвет в случаи на предоставяне на жилищна площ за подслон на бежанците от Украйна на територията на общината да извършва предварителен оглед и да даде становище. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, както и да се доведе до знанието на обществеността чрез публикуване на интернет страницата на Община Бяла – www.byala.bg .

 

            (п)

ДИМИТЪР СЛАВОВ 

Кмет на Община Бяла,

Област Русе