Съобщение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001 

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

 

7100 Бяла, обл.Русе, пл.“Екзарх Йосиф І ” № 1, тел. 0817/ 720-20, факс 0817/ 746-34, 

е-mail: byala.rs@byala.bg


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 09.12.2021 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 3 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С03 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г.

Община Бяла ще продължи да предоставя социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ на определените към този момент 150 потребители от обособените целеви групи, които са разписани от Агенция социално подпомагане в Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, а именно:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Във връзка с исканите промени договорът за безвъзмездна финансова помощ се измени, както следва:

  • срокът за изпълнение на Договора е: 04.01.2021 г. – 30.06.2022 г., т.е. периодът на предоставяне на социалната услуга е 18 /осемнадесет/ месеца в рамките на общо 371 /триста седемдесет и един/ работни дни;

  • общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора е: 165 280.50 лева /сто шестдесет и пет хиляди, двеста и осемдесет лева и петдесет стотинки/, като от тях: разходите за единица продукт – 150 255.00 лева.; административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт – 7 512.75 лева; разходи за съпътстващи мерки в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица – 7 512.75 лева.

 

                 /п/

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,

Област Русе