Обява

Относно: Заповед No РД11-421/18.10.2021 г. за одобрен Подробен устройствен План- Парцеларен план (ПУП-ПП), с териториален обхват на трасето: от електромерно табло 1T1M на стълб No2 от клон Гна въздушна мрежа НН на ТП3 Пейчиново до стационарна контролна точка (CКТ) No 1027 на път 1-3 „Обнова – Бяла” км. 3+990, част от TОЛ системата. 

 

 

11.11.2021 10:50