Обява

Относно: Разрешение за строеж » 49 от 18.10.2021 г. за обект: Изграждане на кабелна захранваща линия HH-1кW за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ No 1027, на път 1-3 „Обнова – Бяла” км. 3+990, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. 

 

 

11.11.2021 10:50