Обява

Относно: Заповед No РД1 1-422/18.10.2021 г. за одобрен Подробен устройствен план — Парцеларен план за „Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5023, м.“Бабината патка", ТВР „Бяла“, Община Бяла, област Русе“. Възложител: БТК /Виваком/ ЕАД гр.София. 

 

 

11.11.2021 11:55