Обявление

Уведомяват се жителите на Община Бяла, обл. Русе, че със заповед № РД11-466/08.11.2021 г. на Кмета на Община Бяла е открита бюджетната процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община Бяла за 2022 година и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 година.

Приоритет в годишните цели заемат икономическото развитие и подобряване на жизнената среда, публичните услуги със социална насоченост, решаване на екологични и инфраструктурни проблеми, разширяване обхвата и подобряване качеството на предоставяните публичните услуги, комплексна общинска политика насочена към младежите и спорта, подобряване на обществения ред и сигурност, устойчиво и ефективно управление на общинската собственост, ефективно и ефикасно управление в полза на местната общност.

Предложения на местната общност към проекта за бюджет за 2022 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г. ще се събират в писмен вид в срок до 26.11.2021 г. в деловодството на Община Бяла, както и в кметствата  и кметските наместничества по населени места.

 

 

 

 

С уважение,

 

/п/

 

ДИ МИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе