Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД11-400./27.09.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.10.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост и имот – частна общинска собственост, както следва:

1. Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, с рег. № Р 2506 РХ, година на първа регистрация 1991 г., брой места 4+1, рама № W0L000087N1060115, двигател № 17D14287150, цвят зелен при начална тръжна цена 990.00 лв. (деветстотин и деветдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 297,00 лв. (двеста деветдесет и седем лева и нула стотинки).

2. Специален автомобил марка „ЗИЛ“, модел 131, с рег. № Р 8675 ВС, година на първа регистрация 2015 г., брой места 2+1, рама № 732650, двигател № 828337, цвят зелен при начална тръжна цена 7 710.00 лв. (седем хиляди седемстотин и десет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 2 313,00 лв. (две хиляди триста и тринадесет лева и нула стотинки). 

3. Товарен автомобил марка „УАЗ“, модел 3741, с рег. № Р 6426 РА, година на първа регистрация 1994 г., брой места 1+1, рама № R0244944, двигател № 40102446, цвят светло сив при начална тръжна цена 990.00 лв. (деветстотин и деветдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 297,00 лв. (двеста деветдесет и седем лева и нула стотинки).

4. Специален автомобил марка „Шкода”, модел 706 РТТН, с рег. № Р 0030 АХ, година на първа регистрация - 1974 г., брой места 3+1, рама № 86034401, двигател № Е580949185 цвят – червен/бял при начална тръжна цена 4 060.00 лв. (четири хиляди и шестдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 1 218,00 лв. (хиляда двеста и осемнадесет лева и нула стотинки). 

5. Специален автомобил марка „Мерцедес”, модел 1617, с рег. № Р 6123 РС, година на първа регистрация - 1991 г., брой места 5+1, рама № WDB61701415556744, двигател № 36695210119370 цвят оранжев/сив при начална тръжна цена 6 210.00 лв. (шест хиляди двеста и десет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 1 863,00 лв. (хиляда осемстотин шестдесет и три лева и нула стотинки).

6. Поземлен имот с идентификатор 07603.502.208, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 17, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 768 кв. м, стар номер 13, квартал 19, парцел XIII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.502.207; 07603.502.706; 07603.502.210; 07603.502.209; 07603.502.203; 07603.502.204, съгласно АЧОС № 4337 от 28.04.2021 г. при начална тръжна цена 5 407.00 лв. (пет хиляди четиристотин и седем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 1 622,10 лв. (хиляда шестстотин двадесет и два лева и десет стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС. 

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост и имот – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и да направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 13 октомври 2021 г.  

1. Документацията за участие се закупува и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл.„Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася, за всеки един обект отделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за …..[описва се движимата вещ/поземления имот, за която/който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик за всеки един обект отделно в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

27.09.2021 18:02