Съобщение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

 

7100 Бяла, обл.Русе, пл.“Екзарх Йосиф І ” № 1, тел. 0817/ 720-20, факс 0817/ 746-34,

е-mail: byala.rs@byala.bg

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            

На 21.09.2021 г. Община Бяла подготви и представи пред Агенция за социално подпомагане Искане за изменение на Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С02 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. Финансирането е със средства по линия на REACT-EU като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19.

Община Бяла желае да продължи да предоставя социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ на определените 150 потребители от обособените целеви групи, които са разписани от Агенция социално подпомагане в Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, а именно:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

     Във връзка с исканите промени се очаква договорът за безвъзмездна финансова помощ да се измени, както следва:

срокът за изпълнение на Договора да стане: 04.01.2021 г. – 10.12.2021 г., т.е. периодът на предоставяне на социалната услуга ще е 12 /дванадесет/ месеца в рамките на общо 237 /двеста тридесет и седем/ работни дни;

общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора да стане: 105 583.50 лева /сто и пет хиляди, петстотин осемдесет и три лева и петдесет стотинки/, като от тях: разходите за единица продукт – 95 985.00 лева.; административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт – 4 799.25 лева; разходи за съпътстващи мерки в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица – 4 799.25 лева.

 

  /п/

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,

Област Русе