Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник

Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник 

Днес 13.09.2021 г. Община Бяла, област Русе уведомява, че в Държавен вестник брой 74 от 07.09.2021 г. в Неофициален раздел, страница 221 е публикувана следната обява: на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план — Парцеларен план за „Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5023 на адрес гр.Бяла, м.“Бабината патка“, ТВР „Бяла“, община Бяла, област Русе“. Проектът за ПУП се намира в сградата на Община Бяла, пл. “Екзарх Иосиф I” No1 и може да се прегледа от заинтересованите. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писменни възражения и по проекта до главния архитект на Община Бяла, обл.Русе в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.