Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-364./25.08.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 13.09.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

  1. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот 07603.225.22, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КАТАРАЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 876 кв. м, стар номер 225022, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници на имота: 07603.149.571; 07603.225.16; 07603.225.12; 07603.225.23, съгласно АЧОС № 4408/08.06.2021 г. и скица № 15-592069-03.06.2021 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 912,00 лв. /деветстотин и дванадесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 273,60 лв. (двеста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки).

2. Поземлен имот 55988.501.226, област Русе, община Бяла, с. Пет кладенци, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 718 кв. м, квартал 12, парцел VII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-43/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 55988.501.145, 55988.501.146, 55988.501.147, 55988.501.390 и 55988.501.227, съгласно скица № 15-770920-15.07.2021 г. и АЧОС № 4438 от 19.07.2021 г. начална продажна цена на имота: 2 276,00 лв. /две хиляди двеста седемдесет и шест лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 682,80 лв. (шестстотин осемдесет и два лева и осемдесет стотинки).

3. Поземлен имот 23916.117.77, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 26369 кв. м, стар номер 117007, при граници: 23916.117.1; 23916.117.2; 23916.117.3; 23916.117.4; 23916.117.6; 23916.117.7; 23916.117.8, съгласно скица № 15-671730-22.06.2021 г. и АЧОС № 4414 от 22.06.2021 г. начална продажна цена на имота: 24 156,00 лв. /двадесет и четири хиляди сто петдесет и шест лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 7 246,80 лв. (седем хиляди двеста четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки).

4. Поземлен имот 07603.909.19, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 304 кв. м, стар номер 909019, при граници: 07603.909.73; 07603.909.20; 07603.909.66, съгласно скица № 15-288626-10.05.2021 г. и АЧОС № 3525 от 11.01.2016 г. начална продажна цена на имота: 1 101,00 лв. /хиляда сто и един лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 330,30 лв. (триста и тридесет лева и тридесет стотинки).

5. Поземлен имот 07603.909.20, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 263 кв. м, стар номер 909020, при граници: 07603.909.73; 07603.909.19; 07603.909.21; 07603.909.60; 07603.909.66, съгласно скица № 15-288638-10.05.2021 г. и АЧОС № 3536 от 23.01.2019 г. начална продажна цена на имота: 952,00 лв. /деветстотин петдесет и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 285,60 лв. (двеста осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки).

 

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

 

III.  До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  10 септември 2021 г., при следните условия:  

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

 

25.08.2021 15:35