Обява

Относно: допускане изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на урегулиран поземлен имот УПИ ХХ-555, кв. 32, по плана на с. Копривец, ул. "Райна Княгиня" №39, общ. Бяла, обл. Русе

Възложител: "Валпрес Груп" ООД.

 

 

19.08.2021 11:55