Съобщение на Община Бяла

 

Съобщение на Община Бяла

 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за ползване на подземна вода за промишлени цели (охлаждане и пране на пенолатексови изделия) в Цех за пенолатексови изделия“ в ПИ с идентификатор 07603.502.596 по КК и КР, с административен адрес, гр. Бяла, ул. „Васил Априлов“ №43, с възложител „ЕКОН-91“ ООД.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 23.07.2021 г. до 06.08.2021 г. в:

1. Сградата на Община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, етаж 2, стая 205 от 08:00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа;

За контакти, изразяване на становища от заинтересувани лица:

Даниела Пашкунова – Началник отдел общинска собственост, община Бяла, тел. 0884484543.

В периода от 23.07.2021 г. до 06.08.2021 г. информацията ще бъде достъпна и на интернет страницата на Община Бяла.