Обява

Относно: Заповед за одобрен ПУП-ИПР на урегулиран поземлен имот УПИ XVII 1048, квартал 83 по плана на град Бяла

 

 

08.07.2021 14:05