Обява - търг

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-283/30.06.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 19.07.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1.Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.2996, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 6235 кв. м, пред магазин за домашни потреби, съгласно Скица №15-1145872-08.12.2020 г., при граници на терен с площ 1 кв. м.: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.2996 и ПИ с идентификатор 07603.501.2352, съгласно схема за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена – 50.00 лева (петдесет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2.Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор  07603.501.3043, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЕДИНАДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 6193 кв. м, стар номер 5019583, пред магазин за строителни материали, съгласно Скица № 15-1146075-08.12.2020 г., при граници на терен с площ 1 кв. м.: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.3043 и ПИ с идентификатор 07603.501.1297, съгласно схема за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена -  50.00 лева (петдесет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3.Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.3219, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За площад, площ 8687 кв. м, до спирката на бившия партиен дом, съгласно Скица № 15-1145007-08.12.2020 г., при граници на терен с площ 1 кв. м.: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.3219 и ПИ с идентификатор 07603.501.2314, съгласно схема за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена -  50.00 лева (петдесет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

4.Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.3015, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 1641 кв. м, стар номер 5019561, съгласно Скица № 15-1145642-08.12.2020 г., съгласно схема за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена -  50.00 лева (петдесет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

5.Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.2977, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЦАР ШИШМАН, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 2643 кв. м, стар номер 5019512, съгласно Скица № 15-1145863-08.12.2020 г., при граници на терен с площ 1 кв. м.: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.2977 и ПИ с идентификатор 07603.501.1167, съгласно схема за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена -  50.00 лева (петдесет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

II. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1.Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор  07603.501.570, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 2661 кв. м, ул. „Шипка" пред ЖБ Кольо Фичето, съгласно Скица № 15-1145991-08.12.2020 г., при граници на терен с площ 1 кв. м.: от всички страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.570, съгласно схема за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена – 50.00 лева (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2.Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор  07603.501.580, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ГЕОРГИ ЖИВКОВ, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 464 кв. м, пред магазин за промишлени стоки Тюркеджиев, съгласно Скица № 15-1146241-08.12.2020 г., при граници на терен с площ 1 кв. м.: от всички страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.580, съгласно схема за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена – 50.00 лева (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.944, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, бул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 50, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1482 кв. м, квартал 177, парцел XI, съгласно Скица № 15-1146251-08.12.2020 г., и АЧОС №164/1998 г., при граници на терен с площ 1 кв. м.: от всички страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.944, съгласно схема за  монтиране на кафе, при начална наемна цена – 50.00 лева (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

III. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

  1. Терен, с площ от 20,00 кв. м., представляващ част от Поземлен имот 07603.502.82, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 10, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 975 кв.м., стар номер 82, квартал 34, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за поставяне на повилион за търговска дейност, съгласно скица № 15-1146245-08.12.2020 г. и АПОС №547/08.04.2004 г., при граници на имота: 07603.502.83; 07603.502.732; 07603.502.80; 07603.502.703, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

  2. Терен с площ от 4,50 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.3219, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За площад, площ 8687 кв. м, до спирката на бившия партиен дом, съгласно Скица № 15-114007-08.12.2020 г., при граници на терен с площ 1 кв. м.: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.3219 и ПИ с идентификатор 07603.501.2314, съгласно схема за монтиране на павилион за търговска дейност одобрена от Главния архитект на Община Бяла, при начална наемна цена – 5,00 лв. (пет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3. Терен с площ 90 кв. м., находящ се в поземлен имот 07603.501.3016, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 2104 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за разполагане на преместваем обект за търговска дейност, съгласно схема за поставяне одобрена от Главния архитект на Община Бяла, при начална наемна цена – 7.00 (седем лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

 4. Терен с площ 30 кв. м., находящ се в поземлен имот 07603.501.3016, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 2104 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за разполагане на преместваем обект за търговска дейност, съгласно схема за поставяне одобрена от Главния архитект на Община Бяла, при начална наемна цена – 5.00 (пет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

IV. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

  1. Магазин с площ от 42.00 кв.м, представляващ сграда 07603.501.2362.2, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, вид собств. Общинска, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ 60 кв. м, при граници: север- ул. „Васил Левски“; изток- Поземлен имот 07603.501.2724; юг- Поземлен имот 07603.501.2724; запад- Поземлен имот 07603.501.2724, съгласно АЧОС №7/1995г. и Скица№15-939353-17.12.2018г. и Скица№406/25.11.2015г., за обект за търговска дейност, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Помещение с площ от 47.65 кв.м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда Автогара с идентификатор 07603.501.1716.3, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. Г.БЕНКОВСКИ № 25, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ 60 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.1716, АЧОС №3537/2019г. Скица №15-23971-15.01.2019 г. при граници на помещението: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.1716 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор07603.501.1716.1, за обект за сладкарница, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

V. Утвърждавам тръжната документация за участие в търга. Цената на тръжната документация за отдаване под наем е 10.00 (десет лева и нула стотинки) лева без ДДС.

VI.  До участие в търга по т. І - т. IV  за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 

VII. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 16.07.2021 г. при следните условия:  

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

 

30.06.2021 17:29