Обява

Относно: Заповед за одобрен ПУП-ИПР на урегулиран поземлен имот УПИ V 182, кв. 13, по плана на с.Пейчиново, общ. Бяла, област Русе. Възложител:Камен Димитров Шишков. 

 

 

09.06.2021 15:15