Обява

за набиране на персонал за предоставяне на услугата в дейност , Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" по Проект BG05M9OP001-2.004-0050 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“ за следните длъжности: 

 

 

04.06.2021 11:55