Обява

за набиране на персонал за предоставяне на услугата в дейност „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина « по Проект BG05M9OP001-2.004-0050 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“, за следните длъжности: Психолог

 

 

04.06.2021 11:55