Обява

 

Със Заповед № РД11-207/26.05.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 16.06.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот 23916.81.35, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, м. ДОЛНИ НИВИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 11870 кв. м, стар номер 081014, 081015, 081016, 081017, 081026, 081027, 081031, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1696/10.10.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 23916.81.3; 23916.81.13; 23916.81.12; 23916.81.19; 23916.81.25; 23916.81.28; 23916.81.30, 23916.81.4 и 23916.888.9901, съгласно АЧОС № 4110/27.08.2020 г. и скица на поземлен имот №15-776416-25.08.2020 г. начална продажна цена на имота: 12 661,00 лв. /дванадесет хиляди шестстотин шестдесет и един лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 3 798,30 лв. (три хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и тридесет стотинки);
  2. Поземлен имот 23916.117.78, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, м. СЪЕНЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 1986 кв. м, стар номер 117009. 117010, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1696/10.10.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 23916.888.9901; 23916.117.5; 23916.117.74, съгласно АЧОС № 4112/27.08.2020 г. и скица на поземлен имот №15-776543-25.08.2020 г. начална продажна цена на имота: 1 430,00 лв. /хиляда четиристотин и тридесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 429,00 лв. (четиристотин двадесет и девет лева и нула стотинки);
  3. Поземлен имот 07603.233.7, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 570 кв. м, стар номер 233007, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.233.1; 07603.501.3176; 07603.233.6; 07603.233.466, съгласно АЧОС № 4052/21.07.2020 г. и скица на поземлен имот №15-547343-25.06.2020 г. начална продажна цена на имота: 602,00 лв. /шестстотин и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки);
  4. Поземлен имот 07603.901.11, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 394 кв. м, стар номер 901011, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.12; 07603.901.9; 07603.901.10; 07603.901.79, съгласно АЧОС № 4216/13.01.2021 г. и скица на поземлен имот №15-1155351-11.12.2020 г. начална продажна цена на имота: 1 340,00 лв. /хиляда триста и четиридесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 402,00 лв. (четиристотин и два лева и нула стотинки);
  5. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) І -292,  в кв.14 по рег. план на с. Полско Косово, обл. Русе с площ от 570,00 кв.м., с АЧОС№826/13.05.2005г., при граници и съседи на имота: Изток: УПИ II-293; Юг: УПИ XV-308; Запад: ул. „Пирин“; Север: ул. „Янтра“, съгласно АЧОС № 826/13.05.2005 г. и скица на поземлен имот №88/02.04.2019 г. начална продажна цена на имота: 2 651,00 лв.  /две хиляди шестстотин петдесет и един лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 795,30 лв. (седемстотин деветдесет и пет лева и тридесет стотинки);
  6. Поземлен имот 07603.501.2822, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, бул. ОКРЪЖЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 736 кв. м, стар номер 2691, квартал 164, парцел VIII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи на имота: 07603.501.3020, 07603.501.2689, 07603.501.2823 и 07603.501.3023, съгласно АЧОС № 3464/19.07.2018 г. и скица на поземлен имот №15-253395/24.04.2018 г. начална продажна цена на имота: 4 725,00 лв.  /четири хиляди седемстотин двадесет и пет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 1417,50 лв. (хиляда четиристотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки).

II. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III.До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  15 юни 2021 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

 

31.05.2021 18:09