Проведена заключителна пресконференция на тема:

 

Проведена заключителна пресконференция на тема: „Резултати от изпълнението на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“

 

На 17.05.2021 г. от  11:00 ч. в заседателната зала на Административната сграда на Община Бяла, Област Русе беше проведена заключителна пресконференция на тема: „Резултати от изпълнението на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“.

Със заповед № РД11-183/13.05.2021 г. на Кмета на Община Бяла, Област Русе беше сформирана комисия за приемане на завършена техническа рекултивация по проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“. Комисията подписа протокол за завършената техническа рекултивация. Престои изпълнението на етапът на биологична рекултивация по проекта, който ще бъде с продължителност 36 месеца.