Прессъобщение

Прессъобщение:

 

Предстоящо събитие за приемане на завършена техническа рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци на община Бяла, област Русе

Във връзка с изпълнение на Раздел V от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, Община Бяла, Област Русе има удоволствието да съобщи, че на 17.05.2021 г. от 11:00 ч. в залата на Общината ще се състои заключителна пресконференция, а на място в поземлен имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, Област Русе ще бъде извършена процедура по приемане на завършената техническа рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе" по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Проектът е на обща стойност 1 438 300,66 лв., и е съвместно съфинансиран от ЕФРР (с 1 222 555,56 лв.) и от Държавния бюджет на Република България (с 215 745,10 лв.).

За целта на процедурата ще се състави комисия, включваща представители на:

  • Институт по почвознание агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров“ – гр. София;
  • РИОСВ - гр.Русе;
  • РДНСК – гр. Русе;
  • МОСВ – гр.София;
  • Община Бяла, Област Русе;
  • Изпълнител СМР „Минстрой Холдинг“ АД;
  • Строителен надзор „Карел 2020“ ЕООД;
  • Авторски надзор „Хидроконсулт проект“ ЕООД;

Основната цел на проекта е подобряване на екологичните характеристики на района и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и прилежащите земи.