Съобщение на Община Бяла

Съобщение на Община Бяла

 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение от повърхностни води за напояване на овощни насъждения-лешници в ПИ с идентификатори 57368.133.4 и ПИ 57368.135.1 по КК и КР на село Полско Косово, община Бяла“, с възложител „СИП-2000“ ООД.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 29.03.2021 г. до 12.04.2021 г. в:

  1. Сградата на Община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, етаж 2, стая 205 от 08:00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа;

За контакти, изразяване на становища от заинтересувани лица:

Даниела Пашкунова – Началник отдел общинска собственост, община Бяла, тел. 0884484543.

В периода от 29.03.2021 г. до 12.04.2021 г. информацията ще бъде достъпна и на интернет страницата на Община Бяла.