Съобщение

На 29.12.2020 г. Община Бяла подаде проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ /Операцията/ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. Проектното предложение е с входящ регистрационен номер BG05FMOP001-5.001-0064. 
Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Така се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.
Община Бяла ще предоставя социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ на 150 потребители от следните целеви групи, които са разписани от Агенция социално подпомагане в Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, а именно:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Договорът за финансиране ще е с номер № BG05FMOP001-5.001-0064-С01 „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ по операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. 
Период на изпълнение: 04.01.2021 г. – 27.04.2021 г. 
Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ: 36 085.50 лв., като от тях 32 805.00 лв. са разход за единица продукт-топъл обяд, 1 640.25 лв. са административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите за единица продукт-топъл обяд и 1 640.25 лв. са разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5 на сто от разходите за единица продукт-топъл обяд. 
Проектът ще осигурява топъл обяд през работните дни на горецитирани период на 150 потребители, които са жители на град Бяла.

      /п/
ДИМИТЪР СЛАВОВ
Кмет на Община Бяла,
Област Русе