Обява

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл. 62, ал. 2 от Административно процесуален кодекс, чл. 142, ал. 1 и чл.154, ал. 5 от ЗУТ и одобрен работен инвестиционен проект 

е издадена Заповед No 5/29.12.2020 г. за допълване на разрешение за строеж No 26/25.11.2019 год., за обект: ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ на СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО за БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ No 07603.211.664 по КККР на гр. БЯЛА, община БЯЛА, област. Русе

 

 

05.01.2021 03:33