Обява

Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване и Работен устройствен план (ПЗ и РУП) за обект: Разширение на гробищен парк, на с. ПОЛСКО КОСОВО, с нов ПИ No 000180

 

 

05.01.2021 03:32