Обява от "НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

ОБЯВА

от ”НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда — Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/200З г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за изграждане на:

”Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на ”НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на Област РУСЕ“  В Общини Борово, Две могили и Бяла, С трасета:

Гр.Борово — с.Бъзовец;

С.Бъзовец — с.Баниска;

С.Бъзовец — с.Батишница;

С.Бъзовец — с. Чилнов;

С. Чилнов — с. Широково;

С. Чилнов — с. Острица;

С. Острица — с. Каран Върбовка;

С. Острица — с. Кацелово;

С. Кацелово — граница с Община Опака;

Гр.Борово — с.Пет Кладенци;

С.Пет Кладенци — с.Бистренци;

С.Бистренци — с.копривец;

С.Копривец — с.дряновец.

Трасетата са по местни — асфалтови и земеделски пътища, предвидени са сондажи на републикански път и въздушно преминаване по мост или с мет.пилони на река Баниски лом и река Черни лом. Ще се полага армиран оптичен кабел с виброплуг, за пренос на Интернет и ТВ.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Общини Бяла, Две могили и Борово или в РИОСВ — Русе.

дата 12.2020 инж.Иван Радулов - Проектант моб.тел. 0887 77 23 14

 

 

19.12.2020 17:58