ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.


Програмата за намаляване риска от бедствия е съгласувана от Съвета за намаляване риска от бедствия на Област Русе на основание чл. бд, ал. 3. от Закона за защита при бедствия, след обществено обсъждане в изпълнение изискванията на чл. бд, ал. 2. от Закона за защита при бедствия и приета от Общински съвет - Бяла с Решение № ......... от .....................г.
Настоящата програма може да бъде променяна преди изтичане на програмния срок, предвид възникване на нови опасности от бедствия и аварии на територията на общината, чието развитие, въздействие и последици променят приоритетите и задачите на защитата на населението, както и при промяна на националната нормативна уредба и тази на Европейския съюз, отнасяща се или свързана с изменение регламента и финансирането на дейностите по превенция защитата от бедствия.