Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бяла възнамерява да подаде проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ /Операцията/ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Така се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.

Конкретните цели са: 1/ Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си; 2/ Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.

Община Бяла възнамерява да предоставя социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ в работните дни за периода 04.01.2021 г. до 27.04.2021 г. на 150 потребители от следните целеви групи, които са разписани от Агенция социално подпомагане в Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, а именно:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Ако желаете да се включите към програмата и да ползвате социалната услуга „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ е необходимо да попълните „Заявление-декларация“ /Приложение № 2 от Методиката за прилагане на опростени правила/. Към заявленията се прилагат и декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20 към Ръководството), като такива се попълват от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства. 

Нужните документи за участие в подбора на потребителите по Операцията може да получите в Центъра за услуги и информация на граждани на Общинска администрация град Бяла (град Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 3). Заявленията по образец могат да бъдат подавани както следва: 1) до 23.12.2020 г. /за включването Ви при стартирането на проекта, ако бъдете одобрени/; 2) през целия период на реализация на проекта /те ще се разглеждат при нужда на нови потребители за включване/. 

При възникнали въпроси може да се обадите на телефон 0817 72020, вътр. 44.

 

    /п/

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,

Област Русе