Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

УВАЖАЕМА Г-ЖО АНГЕЛОВА,

 

Уведомяваме Ви, че в Община Бяла е постъпило Заявление с вх. № ГР-23-95 от 19.10.2020 г. за детето Ви А.Е.

С настоящото Ви уведомяваме, че в срок от 3 (три) месеца от датата на публикуване на съобщението, може да се запознаете с горепосоченото заявление и да предприемете съответните законови действия.
 

Т. Д.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО

ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ

(Заповед № РД 11-519/11.11.2019 г.)

 

02.12.2020 г.