Обява

Община Бяла, област Русе на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД11-416 от 25.11.2020 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено Задание по чл. 125 и скица – предложение по чл.135, ал. 2 от ЗУТ за План за регулация и Изменение на План за Улична регулация (ПУП ПР и ИПУР) на поземлен имот No 07603.501.2351, кв. 7, по КККР на гр. БЯЛА, област Русе.

 

 

02.12.2020 17:06