Обява

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в следния териториален обхват: УПИ - 58, УПИ II-58 и УПИ III-57 в кв.14 по плана за регулация на с.Стрмен, общ. Бяла, обл.Русе, одобрен със Заповед No 1487/1924 г. Възложител: Пламен Стоянов Петров от гр.Русе, ул.”Студентска” № 5. 

Мотиви: по искане на Възложителя от УПИ III-57 в кв.14 се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ X-121 и УПИ XI-122. Регулационните линии към съседните УПИ минават по имотни граници, запазва се действащата улична регулация. 

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обявлението заинтересованите страни могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта за ПУП до общинска администрация. 

Планът се намира в отдел “Благоустройство на територията и гражданска регистрация на населението”, Община Бяла, пл. “Екзарх Йосиф I” No1, ет. 1-ви, стая № 105 и може да се прегледа от заинтересованите 

 

/п/ 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед No РД11-531/20.11.2019 г.)