Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-352/12.10.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.10.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот 07603.901.10, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 568 кв. м, стар номер 901010, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 07603.901.79; 07603.901.11; 07603.901.12; 07603.901.9; 07603.901.8, съгласно АЧОС № 4089/10.08.2020 г., начална продажна цена на имота: 2 047,00 лв. /две хиляди четиридесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 614,10 лв. (шестстотин и четиринадесет лева и десет стотинки).

2. Поземлен имот с идентификатор 07603.501.559 с площ от 249 кв.м, с НТП Урбанизирана, заедно със сграда с идентификатор 07603.501.599.1 с ЗП 68 кв.м, и сграда с идентификатор 07603.501.599.2 с ЗП 69 кв.м, при граници: 07603.501.2996; 07603.501.560; 07603.501.3193; 07603.501.2384, съгласно АЧОС №3486/27.11.2018 г. и скица на поземлен имот №15-859098-19.11.2018 г., начална продажна цена на имота: 23 345,00 лв. /двадесет и три хиляди триста четиридесет и пет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 7 003,50 лв. (седем хиляди и три лева и петдесет стотинки).

II. Отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост за срок от 4 (четири) години, както следва:

1. Терен с площ от 15.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.2951 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с местонахождение гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ №5, съгласно Скица №15-939380-17.12.2018г. и Скица №373/21.10.2015г., при граници на имота: 07603.501.2253; 07603.501.3219; 07603.501.2244;07603.501.583; 07603.501.3194, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 7,00 лв. (седем лева и нула стотинки) на квадратен метър без ДДС на месец, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

III. Отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от УПИ І-75 в кв.9 по регулационния план на с. Полско Косово, с местонахождение с. Полско Косово, ул. „9-ти септември“ №4 (на първи етаж във фоайето на административната сграда на Кметство с. Полско Косово), съгласно Скица №324/16.10.2017г. и разпределение, АПОС №879/2005г., при граници на имота: изток-УПИ ХІ-76; юг-ул. „Г. Димитров“; запад-УПИ ХІІ-74 и север- ул. „9-ти септември“, за монтиране на кафе-автомат, начална наемна цена: 35,00 лв. (тридесет и пет лева и нула стотинки) на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

IV. Отдаване под наем на част от имоти – частна общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.577 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК с местонахождение гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ №3 (на входа на Центъра за обслужване на граждани на Община Бяла), съгласно Скица №2/05.01.2017г., Скица №15-367800-01.08.2017г., и АЧОС №3351/2017г., при граници на имота: 07603.501.3219; 07603.501.2933; 07603.501.579; 07603.501.2991; 07603.501.578, за монтиране на кафе-автомат, начална наемна цена: 40,00 лв. (четиридесет лева и нула стотинки) без ДДС на месец, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

V. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Магазин с площ от 42.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.2362.2 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с местонахождение гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ №60, при граници на имота: 07603.501.2373; 07603.501.2724; 07603.501.3005, 07603.501.852 съгласно Скица №15-939353-17.12.2018г. и Скица№406/25.11.2015г., с АЧОС №7/1995г., за обект за търговска дейност, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Помещение с площ от 47.65 кв.м, представляващо част от сграда Автогара с идентификатор 07603.501.1716.3 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с местонахождение гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Георги Бенковски“ №25, АЧОС №3537/2019г. Скица №15-23971-15.01.2019. и Схема-разпределение, обект за сладкарница, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3. Терен с площ 16,00 кв. м. представляващ част от Поземлен имот 07603.502.82, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ № 10, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 975 кв.м., стар номер 82, квартал 34, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за поставяне на павилион за търговска дейност, съгласно АЧОС №547/08.04.2004 г., при граници на имота: 07603.502.83; 07603.502.732; 07603.502.80; 07603.502.703, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

VI. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

VII. До участие в търга за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

VIII. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 28 октомври 2020 г.:

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

 

15.10.2020 04:28