Обява

Съгласно предписание с вх. № 24-00-502/01.09.2020 г. (изх. № РДГ – 3179/31.08.2020 г.) от РДГ- гр. Русе за извършване на неотложни дейности по премахване на изсъхнали дървета (санитарна сеч) в срок до 30.11.2020 г. и Решение № 156 по протокол № 18/06.10.2020 г. на Общински съвет Бяла ОБЩИНА БЯЛА, търси изпълнител за санитарна сеч и продажба на стояща дървесина на корен в горски територии- общинска собственост на територията на община Бяла в обособен Обект № 1/2020: землище с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе, отдел 16, подотдел „а”, отдел 16, подотдел „д” и отдел 16, подотдел „е”.

Повече информация за обекта, както и за документите, които е необходимо да се представят за сключване на договора заинтересованите лица могат да получат на тел.: 0817 7 20 20, вътр. 25 – Даниела Пашкунова – Началник отдел ОС или вътр. 29 – Антоанета Минкова – Старши юрисконсулт.

 

 

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ /п/

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

 

15.10.2020 04:27