Прессъобщение

 

 

Предстоящо откриване на строителна площадка за рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци на община Бяла, област Русе

Община Бяла има удоволствието да съобщи, че на 05.10.2020 г. от 11:00 ч. ще бъде открит строежът за рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе" по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

Проектът е на обща стойност 1 438 300,66 лв., и е съвместно съфинансиран от ЕФРР (с 1 222 555,56 лв.) и от Държавния бюджет на Република България (с 215 745,10 лв.).

На откриването ще присъстват кмета на Община Бяла, област Русе г-н Димитър Славов, официални лица, представители на консултантската фирма-Изпълнител на проекта „ЕКО ПОВИК“ ЕООД, строителната фирма-изпълнител „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, „ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД и други.

Основната цел на проекта е подобряване на екологичните характеристики на района и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и прилежащите земи.