Обявление № 08-00-125

 

Община Бяла, област Русе на основание чл.128. ал.З от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за Подробен устройствен план -изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ), на УПИ V- 491 в кв.48 по плана за регулация на град Бяла, обл.Русе. одобрен със Заповед № 117/1983 г.