Проект №DIR-5112122-8-76

Проект №DIR-5112122-8-76 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе) Общата стойност на проекта: 23 223 662.05 Допустими разходи по проекта: 23 214 948.12 лв. – Финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” общо: 22 054 200,71 лв., от които: – европейско съфинансиране в размер на 18 746 070.60 лв. – национално съфинансиране в размер на 3 308 130.11 лв. – собствен финансов принос от общините – партньори по проекта: 1 160 747,41 лв. Недопустим разход по проекта: 8 713.93лв. съфинасиран от бюджета на Община Бяла за рехабилитация на част от общински път, часто от довеждащата инфраструктура. Начална дата: 14.12.2012 г.                                   Крайна дата: 31.03.2015 г. Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С010/14.12.2013 г.: Община Бяла Партньори по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С010/14.12.2012 г.:Община Борово,  Община Две Могили, Община Ценово, Община Полски Тръмбеш и Община Опака и Регионално сдружение за управление на отпадъците «Янтра – Лом 2008» Настоящият проект се изготвя по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Костенец (Самоков), Добрич, Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог и Ямбол”, чиято цел е изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на 13 региона и е насочена към постигане на съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕО и националното законодателство. За целите на кандидатстване по процедурата партньори по проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ са общините: Бяла, Борово, Две Могили, Полски Тръмбеш, Ценово и Опака, както и Регионално сдружение за управление на отпадъците – Янтра – Лом 2008. Общините партньори ще ползват регионалните съоръжения от системата за регионално управление на отпадъците, включващи регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците и инсталация за компостиране. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Целта на настоящият проект е изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на  регион Борово (Бяла, област Русе), обхващащ общините Борово, Бяла, Две Могили, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово с обща площ на проектния регион е 1 800,7 км2 и население 56 048 жители (по данни на НСИ, Преброяване 2011), чрез :  оптимизиране на събирането и транспортирането на битовите отпадъци и осигуряване на разделно събиране на специфични потоци;  изграждане на съоръжения за предварително третиране на генерираните количества отпадъци преди депониране;  компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото;  екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на биогаза.  преустановяване използването на нерегламентираните сметища; ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: Дейност 1:Разходи за проектиране. Включващи: “Изработване на Инженерно-геоложко проучване и идеен проект за довеждащата инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионален център с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура”; “Изготвяне на Заявление и Допълнително заявление за издаване на комплексно разрешително на “Регионална система за управление на отпадъците за регион Борово/Бяла; Доклад за оценка на съответствието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци за регион Борово/Бяла, с две проучвани алтернативни площадки, и на всички свързани с изграждането и експлоатацията му обекти и дейности, в това число инсталация за сепариране, съоръжения за компостиране, център за рециклиране, включително сепариращо съоръжение и компостираща площадка, довеждаща инфраструктура и транспортна схема, както и оценка за съвместимост на основната и алтернативна площадка, определени за изграждане на Регионалните съоръжения. Изготвяне и на задание за ОВОС и ОС и съгласуване”; “Изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите  на инвестиционен проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла и довеждаща инфраструктура за външни връзки  на площадката на Регионалния център с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура по Приоритетна ос 2 на ОПОС 2007-2013 г.”; “Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за обект: Изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци, с обхват и значение за общините Борово, Бяла, Две Могили, Полски Тръмбеш, Ценово и Опака, кактто на гр. Бялао и Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, в землището на гр. Бяла, Област Русе”; „Изготвяне и актуализиране на тръжни документи съгласно действащото законодателство (вкл. и технически спецификации) за възлагане на обществени поръчки, предвидени в проектното предложение за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) за регион Борово (Бяла, област Русе)“ , чието разработване е извън обхвата на проект EuropeAid/124485/D/SV/BG); Работно проектиране на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп само до изградените съоръжения за обект “Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово” (водоснабдяване, електроснабдяване, пътна връзка), Дейност 2: Строителство. Включваща изпълнение на договор за Инженеринг по проекта: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)”, Работно проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката,  изграждане на РСУО за регион Борово (Бяла, обл. Русе) и  доставка на мобилно експлоатационно оборудване за РСУО” и Договор за доставка на контейнери и транспортни средства за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и зелени отпадъци. Дейност 3: техническа помощ. Включваща сформиране на звено за изпълнение на проекта и Договор за доставка на канцеларски материяли и офис оборудване за административните цели на ЗИП. Дейност 4: одит Включваща Договор за: “Осъществяване на цялостен /текущ и окончателен/ одиторски контрол по проект: „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)” по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013г.” Дейност 5: публичност. Включваща Договор за:”Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност в рамките на проект:”Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе), Договор за БФП №DIR-5112122-С010/14.12.2012 г., финансиран по ОПОС 2007-2013 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската обшност.” Дейност 6: Надзор по време на строителството. Включваща Договор за “Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнението на СМР, включително изготвянето на технически паспорт и въвеждане в експлоатация на обект: Инженеринг по проект: Изграждане на РСУО за регион Борово (Бяла, обл. Русе)-Работно проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката, изграждане на РСУО за регион Борово (Бяла, обл. Русе) и доставка на мобилно експлоатационно оборудване за РСУО” и Договор за “Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект:”Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла,обл.Русе). ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Изграждане на регионална система за управление на отпадъците включваща:  Изграждане на 1-ва клетка  от депото за неопасни отпадъци, вкл. система за събиране на инфилтрата и система за събиране и изгаряне на сметищния биогаз;  Изграждане на инсталация за сепариране на отпадъците;  Инсталация за компостиране (приемна площадка, площадка за зреене, навес за готов компост, резервоар за отпадъчни води);  Изграждане на спомагателни сгради – КПП, електронна везна, административно-битова сграда, резервоар за вода, работилница и мивка за камиони; ПСОВ, техническа сграда към ПСОВ; техническа сграда – обезводняване на утайки; техническа сграда – инсталация за сепариране на отпадъци; навес за продукция; съоръжение за измиване на гъби; техническа сграда към площадката за компостиране; временен склад за опасни отпадъци от домакинства (Център за рециклиране);  Изграждане на техническата инфраструктура – площадкови ел.мрежи, площадкови мрежи и осветления; площадкови ВиК, площадков водопровод;  Електроинсталация, площадкова водопроводна и площадкова канализационна инсталации, водопровод с техническа вода за пожарогасене, канализация за инфилтрат;  Зелени площи;  Вътрешни експлоатационни пътища;  Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РСУО – ВиК, електроснабдяване, довеждащ път;  „център за рециклиране – площадка за временно съхранение на опасни отпадъци“  доставка на контейнери и транспортни средства за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и зелени отпадъци. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 31.03.2015 г. Ръководител на проекта: инж. Любомир Спирдонов, телефон: 0817/ 7 20 15 (вътр. 30), e-mail: rsuo_borovo@abv.bg Сподели